Home > ความรู้พื้นฐาน > รวมคำศัพท์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์แม่เหล็ก SIMOTEC
ความรู้พื้นฐาน

รวมคำศัพท์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์แม่เหล็ก SIMOTEC

คำศัพท์ สัญลักษณ์ หน่วย คำอธิบาย
แม่เหล็กนีโอไดเมียม
(Neodymium Magnet)
Nd-Fe-B - แม่เหล็กที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุที่หายาก (Rare earth) แม่เหล็กถาวรที่มีแรงดูดสูงสุด มีส่วนประกอบหลักระหว่างนีโอไดเนียม (Nd) เหล็ก (Fe) และโบรอน (B) ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่หายาก มีคุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทาง เป็นสนิมได้ง่าย จึงจำเป็นต้องจัดการป้องกันสนิม ในปัจจุบัน แม่เหล็กปลอด Dy ได้พบบ้างแล้วในตลาด (Dy : ดิสโพเซียม, Dysprosium)
แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์
(Samarium Cobalt Magnet)
Sm-Co - แม่เหล็กที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุที่หายาก (Rare earth) เป็นแม่เหล็กถาวรที่มีองค์ประกอบของโลหะระหว่างซามาเรียม (Sm) และโคบอลต์ (Co) ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่หายาก มีคุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทาง เป็นสนิมได้ยาก ไม่จำเป็นต้องจัดการป้องกันสนิมเมื่อใช้งานตามปกติ มีคุณสมบัติเฉพาะด้านอุณหภูมิที่เยี่ยมยอด
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ BaO-6Fe2O3
SrO-6Fe2O3
- แม่เหล็กที่นำมาใช้แพร่หลายที่สุด มีการใช้งานแบบเอนกประสงค์ มีวัสดุหลักเป็นเหล็กออกไซด์ มีราคาถูก และมีคุณสมบัติพิเศษ คือคุณสมบัติพิเศษเฉพาะทางแม่เหล็กที่มีเสถียรภาพ และไม่เป็นสนิม ฯลฯ ประเภทแบเรียม (Ba) มีคุณสมบัติที่ไม่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทาง ส่วนประเภทสตรอนเทียม (Sr) มีคุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทาง
แม่เหล็กแบบเผาผนึก
(Sintered Magnet)
- - แม่เหล็กที่ทำให้วัสดุแม่เหล็กจนเป็นผง เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปโดยแม่พิมพ์ แล้วเผาผนึกที่อุณหภูมิสูง มีแบบที่เป็นแม่เหล็กเฟอร์ไรท์ แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ แม่เหล็กนีโอไดเมียม ฯลฯ เหมาะสำหรับรูปทรงมาตรฐานได้แก่ ทรงกระบอก ทรงเหลี่ยม เป็นต้น
แม่เหล็กแบบบอนด์
(Bonded Magnet)
- - เป็นแม่เหล็กที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปโดยผสมผงที่มีสภาพเป็นแม่เหล็กเข้าไปยังหรือพลาสติก ฯลฯ ผ่านทางแม่พิมพ์และดึงเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูป ฯลฯ เหมาะสำหรับรูปทรงที่ซับซ้อนกว่า แต่เมื่อเทียบกับแม่เหล็กแบบเผาผนึกแล้ว มีปริมาณส่วนที่เป็นแม่เหล็กต่อปริมาตรน้อยกว่า ดังนั้นแรงดึงดูดจึงน้อยกว่า
คุณสมบัติที่ไม่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88
อยู่กับทิศทาง (Isotropy)
- - ชื่อเรียกโดยรวมของแม่เหล็กซึ่งไม่มีทิศทางพิเศษเฉพาะ นำผงที่มีสภาพแม่เหล็กผสมกับวัสดุพื้นฐานแล้วเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปโดยแม่เหล็กแบบบอนด์ ฯลฯ มีทิศทางที่ง่ายต่อการเป็นแม่เหล็ก (ทิศทางที่เป็นแม่เหล็กได้ง่ายในโครงสร้างผลึกของวัสดุ) จะกระจัดกระจายตัว เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกแม่เหล็กลักษณะนี้ว่ามีคุณสมบัติที่ไม่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทางแม่เหล็ก ส่วนคุณสมบัติที่ไม่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทางแม่เหล็กนั้นจะมีสภาพแม่เหล็กเท่าๆ กันในทุกทิศทาง
คุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทาง - - ชื่อเรียกโดยรวมของแม่เหล็กซึ่งมีทิศทางพิเศษเฉพาะ หมายถึงแม่เหล็กซึ่งมีทิศทางที่กำหนดโดยแนวที่ผงที่มีสภาพแม่เหล็กง่ายต่อการเป็นแม่เหล็กในกระบวนการเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปว่ามีคุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทางแม่เหล็ก คุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทางแม่เหล็กคือสภาพแม่เหล็กในทิศทางแนวที่ง่ายต่อการเป็นแม่เหล็ก มีแรงดูดที่แรงกว่า วิธีทำให้มีสภาพแม่เหล็กในทิศทางแนวที่ง่ายต่อการเป็นแม่เหล็ก เป็นตัวอย่างของวิธีการเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปในสนามแม่เหล็ก นอกจากนี้ยังมีวิธีเพิ่มแรงดันแบบเชิงกล ฯลฯ
การเรียงตัว - - คำศัพท์ในกระบวนการผลิตแม่เหล็ก ถ้านำผงวัสดุมาเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปแบบอัดในเครื่องเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปแบบสร้างสนามแม่เหล็ก จะมีประสิทธิผลทำให้โครงสร้างผลึกมีทิศทางเป็นแม่เหล็กได้ง่ายตามทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กของเครื่องเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูป เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกการมีทิศทางของสนามแม่เหล็กซึ่งทำให้โครงสร้างผลึกมีทิศทางเป็นแม่เหล็กได้ง่ายว่า การเรียงตัวตามสนามแม่เหล็ก และเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกวิธีการเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปนี้ว่าเป็นการเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปแบบสนามแม่เหล็กหรือการเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88รูปในสนามแม่เหล็ก แม่เหล็กที่ผ่านกระบวนการนี้แล้วผ่านการเผาผนึกจะมี่มีคุณสมบัติที่เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88อยู่กับทิศทางแม่เหล็ก
สนามแม่เหล็ก H A/m(Oe) สนามเวคเตอร์ (Vector field) ซึ่งมีแรงบริเวณรอบของแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้า หน่วยความแรงของสนามแม่เหล็ก H ใช้หน่วย SI เป็นแอมแปร์ต่อเมตร [A/m], ใช้หน่วย cgs เป็นเออร์สเตด [Oe]
การทำให้เป็นแม่เหล็ก - - วัตถุมีสภาพเป็นแม่เหล็กด้วยอิทธิพลของสนามแม่เหล็กหรือแม่เหล็ก เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียการทำให้วัสดุแม่เหล็กให้เป็นแม่เหล็กว่าการทำให้เป็นแม่เหล็ก
การสลายแม่เหล็ก,
การทำลายสภาพแม่เหล็ก
- - เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกการดึงสภาพความเป็นแม่เหล็กของวัสดุที่ถูกทำให้เป็นแม่เหล็กให้หมดไปว่าการสลายแม่เหล็กหรือการทำลายสภาพแม่เหล็ก หลักการ คือ วางวัตถุที่ต้องการสลายแม่เหล็กไว้ในสนามแม่เหล็กกระแสสลับ แล้วจึงค่อยๆ ลดขนาดของสนามแม่เหล็กกระแสสลัเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88ี้ให้เล็กลง จะทำให้สภาพความเป็นแม่เหล็กลดลงตามไปด้วย
วัสดุแม่เหล็ก - - เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกวัตถุที่ทำให้เป็นแม่เหล็กโดยอิทธิพลของสนามแม่เหล็กหรือแม่เหล็กว่า วัสดุแม่เหล็ก ประกอบด้วย วัสดุซึ่งทำให้เป็นแม่เหล็กได้แรงกว่าซึ่งเรียกว่า วัสดุเฟอโรแมคเนติค (Ferromagnetic Material) และวัสดุที่เป็นแม่เหล็กถาวร ได้แก่ เหล็กและแร่แมคเนไทท์ (Magnetite) ฯลฯ เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกวัสดุที่ไม่สามารถทำเป็นแม่เหล็กได้ว่า วัสดุที่ไม่เป็นแม่เหล็ก ตัวอย่างเช่น กระดาษและพลาสติก ส่วนโลหะได้แก่ ทองคำ เงิน ทองแดง อะลูมิเนียม แมกนีเซียม เป็นต้น
เส้นแรงแม่เหล็ก
/ ฟลักซ์แม่เหล็ก
- - เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกเส้นจินตภาพซึ่งแสดงส่วนประกอบทิศทางของสนามแม่เหล็กว่าเป็นเส้นแรงแม่เหล็ก เส้นแม่เหล็ก แสดงโดยออกมาจากขั้ว N ย้อนไปยังขั้ว S ไม่มีการไขว้กัน เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกกลุ่มเส้นแรงแม่เหล็กว่า ฟลักซ์แม่เหล็ก
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
(Magnetic flux density)
B T(G) เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกฟลักซ์แม่เหล็กต่อพื้นที่หนึ่งหน่วยว่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก แสดงแรงแม่เหล็กที่จุดๆ หนึ่งในสนามแม่เหล็ก หน่วยความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก B ใช้หน่วยSIเป็นเทสล่า [T], หน่วย cgs เป็นเกาส์ [G]
เส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิส
(Hysteresis curve)
- - เป็นกลุ่มเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88หรือกราฟของรูปทรงที่ไม่เป็นเส้นแสดงการกระจายตัวและแนวโน้มแรงแม่เหล็ก เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกเส้นโค้งซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กที่ส่วนภายนอก (H) และแรงดูดของวัสดุ (J) หรือความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (B) ที่เกิดเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88กับวัสดุหนึ่งว่าเป็นเส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิส (เส้นโค้งแรงแม่เหล็ก) เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิสจะมีเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงแม่เหล็กของวัสดุกับสนามแม่เหล็ก (เส้นโค้ง J-H) และเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กกับสนามแม่เหล็ก (เส้นโค้ง B-H) สำหรับกราฟเส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิสนั้น โดยเฉพาะควอดแรนท์ที่ 2 เรียกว่าเส้นโค้งแสดงการผลักดันพลังแม่เหล็ก เป็นเส้นโค้งสำคัญแสดงคุณสมบัติพิเศษเฉพาะทางวัสดุของแม่เหล็ก
พื้นที่ Maximum
energy product
Bhmax J/m3
(GOe)
เป็นค่าพิเศษเฉพาะค่าหนึ่งซึ่งใช้แสดงความแรงของแม่เหล็ก ในเส้นโค้งแสดงการผลักดันพลังแม่เหล็ก เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกพื้นที่สี่เหลี่ยม (BXH) ที่ตัดเป็นมุมระหว่างจุดทำงานของเส้นโค้ง(BXH) B-H กับจุดตั้งต้นว่าเป็นพื้นที่พลังงาน ซึ่งเรียกค่าสูงสุดนี้ว่าพื้นที่ Maximum energy product
ความหนาแน่น
ฟลักซ์แม่เหล็กคงค้าง
Br T (G) ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่จุดตัดกับแกนตั้งของเส้นโค้งแสดงการผลักดันพลังแม่เหล็ก วางวัสดุหนึ่งในสนามแม่เหล็กจนอิ่มตัวแล้ว แสดงถึงวัสดุจะรักษาความหนาแน่น ฟลักซ์แม่เหล็กนั้นแม้ว่าสนามแม่เหล็กจะเป็นศูนย์แล้วก็ตาม ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กคงค้าง (Br) จะเป็นไปตามวัสดุ โดยมีค่าพิเศษเฉพาะซึ่งแสดงถึงความแรงของแรงดูดตามคุณสมบัติของวัสดุ
ความหนาแน่น
ฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิวสัมผัส
Bg T (G) หมายถึง ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิวสัมผัสที่ขั้วของแม่เหล็ก สำหรับการวัดค่าจริงนั้นจะได้ค่าซึ่งห่างออกมาจากผิวสัมผัสเล็กน้อยเพื่อความสะดวกในการวัดค่าโดยใช้เครื่องมือวัด ค่าที่ได้จะเปลี่ยนแปลงตามรูปทรงของแม่เหล็ก มีบางจุดที่การกำหนดจุดวัดทำได้ยาก ซึ่งหากเปรียบเทียบกันระหว่างแม่เหล็กแล้วถือว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
แรงบังคับ
(Coercive Force)
Hcb (bHc)
Hc (j iHc)
A/m (Oe) แสดงถึงจุดตัดกับแกนนอนของเส้นโค้งแสดงการผลักดันพลังแม่เหล็ก หลังจากทำให้วัสดุผ่านสนามแม่เหล็กอิ่มตัวในระยะเวลาหนึ่งแล้ว เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกแรงแม่เหล็กภายนอกในเวลาที่เหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กในทางตรงกันข้ามกับทิศทางแม่เหล็กจนแรงแม่เหล็กจะกลายเป็นศูนย์ว่าเป็นแรงบังคับ แสดงจุดตัดของเส้นโค้ง J-H กับแกนนอนด้วย Hc (j หรือ iHc) จุดตัดของเส้นโค้ง B-H กับแกนนอนด้วย Hcb (หรือ bHc) แรงบังคับมีความหมายตามตัวอักษรคือความแรงซึ่งรักษาแรงแม่เหล็กให้คงอยู่ เป็นค่าพิเศษเฉพาะมีความสำคัญในการแสดงคุณสมบัติพิเศษของวัสดุในเรื่องความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กคงค้าง (Residual magnetic flux density) วัสดุที่มีค่าแรงบังคัเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88้อยแม้ว่าจะมีความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กคงค้างมากก็ตาม จะมีสภาพเป็นไปตามรูปทรงและอุณหภูมิ จำเป็นต้องระวังในการออกแบบ
ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน
(Permeance coefficient)
Pc ไม่มีมิติ เป็นพารามิเตอร์ที่ใช้กำหนดพฤติกรรมของแม่เหล็ก เป็นไปตามรูปทรง แม่เหล็กทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ส่วนภายนอก พร้อมกับทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในทิศทางตรงข้ามที่ส่วนภายใน (สนามแม่เหล็กที่ผลักดันพลังแม่เหล็ก) สนามแม่เหล็กที่ผลักดันพลังแม่เหล็กจะแตกต่างกันตามรูปทรงซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้แม่เหล็กมีแรงอ่อนลง ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน หมายถึง ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux density) ต่อสภาพการต้านสนามแม่เหล็ก ซึ่งระยะ (ความหนา) ของทิศทางที่เป็นแม่เหล็กน้อยลง (บางลง) เทียบกับผิวสัมผัสที่ขั้วจะมีแนวโน้มที่สนามแม่เหล็กที่ผลักดันพลังแม่เหล็กจะมากเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้อย แรงดูดจะอ่อนลง
อุณหภูมิคูรี
(Curie temperature)
- K, ℃ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88จนโครงสร้างผลึกเปลี่ยนไปทั้งหมด แม่เหล็กจะสูญเสียแรงดูดทั้งหมด เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เรียกอุณหภูมิ ณ เวลานี้ว่าอุณหภูมิคูรี (Curie temperature) หรือจุดคูรี แม่เหล็กซึ่งเคยผ่านอุณหภูมิคูรีแล้วจะไม่สามารถมีแรงดูดได้อีกแม้ว่าจะกลับสู่อุณหภูมิปกติแล้วก็ตาม
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  206 Moo 7 Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th
  takada@simotec.co.jp (JP Sales)

  เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88มีความภูมิใจในแม่เหล็กของเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88 วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก หากต้องการเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88สอบถามเกี่ยวกับเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88 กรุณาเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88

 • เปิดรับตัวแทนจำหน่าย
  กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก "Magfit"